خدایا به امید تو

قل

 

خدا هم تنهاییش را فریاد میزند:

 

“قل هوالله أحد”

 

 

 

از من به ما

 

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ

ﮔﻔﺘﻦ ﺩﻭﺳﺘـﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

ﺁﻧـﻘﺪﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ

ﺍﺯ ﻫﺮ ﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺷﻨﯿﺪ

ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﺶ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭِﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ

ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺯﯾـﺒﺎ !

ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥِ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ

ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻭ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯽ ...

ﻫﺮ ﺩﻭﺭ ِﮔﺮﺩﯼ " ﻟﯿـﻠﯽ " ﻧﯿﺴﺖ

ﻫﺮ ﺭﻫــــــــﮕـﺬﺭﯼ "ﻣـﺠﻨـﻮﻥ "

ﻭ ﺗﻮ ﺷﺮﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮐﺴﯽ

ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ !

ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻭ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﯽ ...

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﺖ ﺷﺪ

ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺎﯾــﺪ

ﺭﺩِ ﺁﺳﻤﺎﻥ ، ﺭﺩِ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺷﺪ

ﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯾﺶ

ﺍﺯ" ﻣـﻦ "

ﮔﺬﺷﺖ

ﺗـﺎ ﺑﻪ

" ﻣــﺎ " ﺭﺳـــــﯿﺪ!!!

 

دلتنگی

زیارت

 

پ.ن: قاعدتا شما به عکس اون دخمله توجه نگنین!!! :|

 

 


ادامه مطلب ...

یاد

 

می شود کمى به یادم باشى؟!

 

 

راضی

 

نمیدانم

کدام را راضی کنم

دلی که

میخواهد عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق باشد

یا

عقلی که

میخواهد عاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل باشد

 

 

عید

 

شبي در محفلي ذکر علي بود

شنيدم عارفي فرزانه فرمود

اگر آتش به زير پوست داري

نسوزي گر علي را دوست داري

خورشيد شکفته در غدير است علي

باران بهار در کوير است علي 

بر مسند عاشقي شهي بي همتاست 

بر ملک محمدي امير است علي

 

 

 

 

عیدتون مبارک

 

 

جبر

 

ما نسلی هستیم که اگه چیزی خراب بشه یه تازش نمی خریم! بلکه تعمیرش می کنیم!

واسه اینکه پول نداریم! :|

و الا مگه خر مخمونو گاز گرفته که جنس نو ول کنم و با جنس تعمیری کار کنم!؟!

نمونش همین لپ لپ! بعد از ترکیدن و تعمیر شدن، اساسی رو اعصابه! ولی از اونجا که فعلا اوضاع داغونه (و صد البت شکر) مجبوریم با همین بساریم!

یا مثلا گوشیمون! که مجبور شدیم خودمون تعمیرش کنیم!

مجبورم! می فهمی! مجبور!!!

 

 

فرشته

 

پارسال همین موقع ها خدا ی فرشته بهمون داد!

ی فرشته دوست داشتنی!

 

تولدش مبارک

 

 

باید باشد ...

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ...

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺗﻮﯼ ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ....

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﭘﻨﺎﻩ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺨﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،

ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻡ ﺷﺪﻥ ؛

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﯽ ...

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ

ﺁﺥ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ....

 

ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ....

 

 

عید

 

بلاگفا به حدی خلوت شده ک آدم فک می کنه دور از جون به خاطره فردا ملت ی گوشه ای قایم شدن!

 

عیدتون مبارک

 

 

ذی الحجه

داشتن

 

با صداش

با بودنش 

با ...

 

اخلاقیات شهریوری

 

ﻓﻘﻂ یک شهريور ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺁﺧﺮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎﺷﻪ !!!

ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﮊﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺗﺎﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻩ ....

ﻓﻘﻂ یه شهريور ﻣﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻞ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﺵ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ

ﺍﯾﻨﻘﺪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻐییر ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﻪ ﯾﻬﻮ ﭼﺶ ﺷﺪ ...

ﻓﻘﻂ یه شهريور ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﻪ ﻭقتی ﺧﻮﺩﺵ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺯﺍﺭ ﺑﺰﻧﻪ ....

ﻓﻘﻂ یه شهريوري ﻣﯿﺘﻭﻧﻪ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺟﮑﺘﻮﻥ ﮐﻪ ﺗﺎ یه ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻮ ﮐﻒ ﺑﺎﺷﯿﻦ !...

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﮑﯿﻮ وقتی ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺗﻪ ﻗﻠﺐ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ !

یه شهريور ﻣﺎﻫﯽ خیلی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺴﺎﺳﻪ

ﻭﺍﯼ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ که ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺟﻠﻮﺵ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ !

ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻕ ﻧﯿﺲ ﺍﻣﺎ ﺟﺬﺍﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮎ ﺑﺸﻪ ﺑﻬﺶ

ﮔﻔﺖ ﺑﺪﺍﺧﻼﻕ ! ...

یه شهريور ﻣﺎﻫﯽ ﯾﻬﻮ ﺍﯾﻪ ..

ﯾﻬﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺪ ..

ﯾﻬﻮ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﯾﻬﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ..

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﯾﻬﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺎﺩ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺮﻩ ..

ﯾﻬﻮ ﻋﺎﺷﻖ میشه اما تا اخر پای عشقش میمونه

یه شهريور ﻣﺎﻫﯽ ﺭﻭ ﻫﯿﭽﮑﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻪ !

ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ...

 


پ.ن: کلا در عین سادگی آدمای پیچیده ای هستن!!! 

 

شهید گمنام

 

جدی جدی نمی فهم!

چه ایرادی داره ک چن تا شهید گمنام تو دانشگاه دفن کنن؟!

مشکلش چیه؟!

اینا فازشون چیه!؟!؟

 

جدی جدی خیلی واسم غیر قابل فهمه!!!

شما می فهمین؟!

 

واقیان چرا؟!؟!؟!؟

 

 

سخت!!!

ی چند تایی

 

یه دختر پسرایی هم هستن که

چندتا خط تلفن ندارن

چندتا اسم ندارن

چندتا خونه توی نقاط بالا شهر ندارن

عزیزم و دوستت دارم هاشون تقسیم بر سه و چهار نمیشه

فرق دوست فابریک و جاست فرند و مای لاو و سوشال فرند رو نمیدونن

اگه با یه نفر باشن فقط با یه نفرن

چون توان تقسیم احساسشون رو ندارن

وقتی با طرفشون حرف میزنن

یا کنار دستش توی خیابون راه میرن

چشاشون ده جای دیگه نمیچرخه

وقتی میگن میخوام بخوابم واقعا میخوان بخوابن

وقتی میخوان برن تولد فامیلشون واقعا میرن تولد فامیلشون

اگه طرفشون پیاده هم بیاد دنبالشون اصلا واسشون مهم نیست

با یه شاخه گل هم کلی خوشحال میشن

خوردن یه بستنی ساده یا یه لیوان یخ در بهشت با طرفشون رو

با یه دنیا مهمونی و  و ی س ک ی  و ماری و هزار تا کوفت و زهر مار عوض نمیکنن

خلاصه در یه کلام نه می پیچن نه دوس دارن دورشون بزنی

اگه دل بستن مثل آدم دل میبندن

رفاقتشون مثل کف دست صاف صافه

و وقتی توی چشاشون نیگا میکنی

تا ته ته دلشون پیداست

خلاصه اگه اینا رو جایی دیدی

یا خدا بهت لطف کرد و یکی شو آورد توی زندگیت

دو دستی بهش بچسب

که این روزا خیلی تعدادشون کم شده

و ممکنه تا آخر عمرت دیگه نصیبت نشه....خلاص!

 

پ.ن: داریم!؟ همچین چیزی داریم !؟ یا فوتوشاپه؟!؟!؟

 

 

مرد بودن

 

امشب با تو حرفا دارم مرد

 

میدانم مرد بودن آنقدرها هم ساده نیست

 

وقتی تمامِ نگرانی هایت را پشتِ یک لبخند پنهان می کنی !

 

وقتی تاب و توانِ نگاه هایِ غریبه را نداری

 

اما

 

باید وانمود کنی آرام هستی و صبور تا محکوم نشوی !

 

محکوم به شکاکی و محکوم به بی اعتمادی

 

مرد بودن آسان نیست

 

وقتی از بغض هایت بعض می کنی

 

اما کوه می شوی

 

تکیه گاه می شوی

 

و تو -زن- هیچ خبر نداری در دل بی تابش چه آشوبیست

 

فهمیدنِ این سختی ها را

 

با زنانه پایِ روزهایتان ماندن نشانش بده !

 

ساده است

 

برایش باش ... عاشقانه باش

 

بگذار از چشمانت بخواند اطمینانِ بودنت را

 

باور کن مرد بودن گاهی سخت ترین بودنِ دنیاست این روزها

 

 

بلایای ییهویی

 

این یه ماه و نیم اخیر هر بلای ممکنی که وجود داشته به سرمون اومده! اعم از مشکلات روحی و جسمی و مالی و ...!!!

 

البت شکر خدا!

 

می تونست از این بدتر هم بشه!!!


ادامه مطلب ...

مورد

 

 

مورد داشتیم که ادعاش می شده اصلا دروغ نمی گه! و از دروغ بدش میاد! ملت هم بر این امر صحه می زارن!!! اما تازگی ها تا می تونه دروغ می گه!!!

.

.

.

مورد داشتیم می خواسته فقط دانشگاه قبول بشه! چه رشته و کدوم دانشگاه واسش مهم نبوده!! حالا می خواد واسه دکتری بخونه!!!

.

.

.

مورد داشتیم در قبولی لیسانسش شک و شبهه بوده! اما الان داره دکتری می خونه!!!

.

.

.

مورد داشتیم ازش پرسدیدم فلانی دانشگاه انتخاب کردی؟! اونم گفته نه! اما بعدا مشخص شده که چون پارتی نداشته نتونسته دکتری قبول بشه!!!

.

.

.

مورد داشتیم طرف گفته پسرم دوست داره دندان پزشکی بخونه! بعد از قبولی دیدیم رفته پزشکی داره می خونه! و مادرش هم گفته که پزشکی دوست داره!!

.

.

.

مخلص کلوم اینکه

تا دلت بخواد مورد هست!

فقط باید وقت گذاشت و نوشتش!!!

 

باشد که ما اشتب می کنیم!

 

 

بازگشت

 

بازگشت خراب کارانه خود را به عرصه بلاگفا و دنیای مجازی ی چیزی می گوییم!!!

 

ما نیستیم ماشالا ملت خوب می آپن!!! 

 

باشد که ما نباشیم تا ملت همین جوری ر ب ر بیاپن!!! :|

 

بگذریم!

 

 


ادامه مطلب ...

شاد

 

روحش شاد 

 

و

 

خدایش بیامرزد!!!

 

 

تاج سر

 

آیا شاهزاده سوار بر اسبی برایتان وجود ندارد!؟


آیا شوهر مورد علاقه خود را پیدا نمی کنید!؟

 

 

کافیست با ما تماس بگیرید!

 

در سریع ترین زمان ممکن و بهترین مورد موجود در خدمت شماییم!!!

 

کاملا تست شده و تضمینی!

 

فقط یک بار امتحان کنید!

 

 


ادامه مطلب ...

انشاء

 

"تابـــســتان امســال را چــگونـــه گـــذراندیـــد"

 

اجـــــازه آقــــا . . .

 

ســـَــــرد بــــود ســــَرد

 

آنقـــدر کــه بـــرفی نِشـــــست . . .

 

روی "دوستـــت دارم " هــــای نگفــــته ام

 

"تنهــــایی " ام ذاتُ الــریــــه گــرفـــت

 

و جـــای نبـــودنـــش هنـــوز

 

درد می کـــند

 

درد . . .

 

 

برنامه

 

 

به یک عدد مدیریت زمان بلت و برنامه ریز جهت مشاوره و چسبیدن به برنامه نیازمندیم!!!

 

پ.ن: :|

 

 


ادامه مطلب ...

جمعه

 

امروز چرا ی جوریه؟!؟!

 

انگار جمعس!!!

 

 و  البته 

 

شکرت خدا

 

 

 

 

عید

 

 

عیدتون مبارک

 

 

تولد 1

 

تولدم مبارک!

تولد

 

روزه تولدمون رو تخت بیمارستان و شایدم سردخونه نخوابیم صلوات!!!

 

 

شهریور

 

 

حلول ماه شهریور بر همه بالاخص شهریوری ها مبارک!